למידע והצעות מלאו פרטים

  ציפורי גן עדן - מזון וציוד לבעלי חיים

  תקנון חנות האתר

  כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מפעילי האתר, ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור לעיל.

  1. כללי

  בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים.

  1. החנות או האתר www.birdsofeden.com
  2. גולש – אדם ו/או גוף אשר נכנסו לחנות באתר תגליות ברשת באמצעות האינטרנט.
  3. קונה – גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות
  4. קניה ו/או רכישה – קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.

   2. זכות לבצע קניה באתר

  ביצוע קניה באתר מוגבל לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין אשר נרשמו לאתר בהתאם לטופס ההצטרפות המופיע באתר. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעת החברה, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.

  כמו כן פעולות הקשורות בחיוב טלפוני קרי נמסרו פרטי הכרטיס בטלפון ולא באמצעות האתר.

   3. מכירה

  תיאור המוצרים  ומחירם הינם אלה המופיעים באתר. המחירים המופיעים באתר כוללים מע"מ. הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:

  שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.

  מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד')

  כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.

  מס' הטלפון של הגולש ומס' הפקס, אם יש.

  כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.

  מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.

  למרות הנאמר ניתנת האפשרות למסור את מס' הכרטיס באמצעות הטלפון

  זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותן הוא מבקש לרכוש. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו בחנות יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לחנות את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחנות את הסכום בו התחייב הקונה.

  4. המוצרים באתר

  המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החנות /האתר. החנותהאתר רשאית להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. החנות תציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 10 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה שקיבל. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה על ידי לקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בקשר עם העסקה.

  5. התשלום

  בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לחנות לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.

  6. אחריות

  1. אחריות החנות למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן שלו של המוצר על פי דין.
  2. החנות תחליף או תחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בהתאם לתנאי ההחזר אשר יפורטו להלן:  המוצר הוחזר לחנות תוך 14 יום. המוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, או שנעשה בו שימוש מזערי עד שנמצא פגום. הקונה יחזיר לחנות המוצר שקיבל באריזתו המקורית. שמו ופרטיו המלאים של הלקוח יצורפו למוצר. והלקוח יתיר לחנות להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.

  7. ביטול הרכישה על ידי הקונה

  1. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 81
  2. ביטול רכישה על ידי קונה הזכאי לבטל את העסקה על פי האמור לעיל, יעשה עד תום 14 יום מיום קבלת המוצר לידי הקונה בכפוף לתנאים שלהלן:
   1. הקונה יודיע לחנות בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה באמצעות שיחת הטלפון ובדואר אלקטרוני לכתובת המופיעה באתר.
   2. הקונה יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, לחנות ו/או למי שהחנות תורה לקונה להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו.
   3. במקרה האמור בסעיף 7.2 לעיל, תחזיר החנות לקונה את התמורה ששילם בניכוי דמי הובלת המוצר. פרט לאמור לעיל, לא יהיה הקונה זכאי לבטל את הקניה והקונה יחויב במלוא סכום התמורה אותו התחייב לשלם לחנות.
   4. קונה ישא בכל עלות הזמנת מוצר בתנאי שמוצר זה הוזמן במיוחד בשבילו והאתר עמד בתנאי ההזמנה.

  8. כללי

  1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז1977-. החנות תהיה רשאית להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעת החנות להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן תהיה החנות רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותה לתביעה בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מפעולות אלה. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החנות ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על החנות לספק את המוצר לקונה, ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
  2. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחנותאתר או שאין לחנות/אתר שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחנות לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החנות אתר זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החנות בגין ביטול המכירה כאמור. החנותאתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או למכרזים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שתקבע החנות על הוראות תקנון זה. החנות תהיא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.

  9. זכויות יוצר

  כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של האתר ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי האתר בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור המפעילי האתר בלבד. כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של האתר, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש. מקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך ו/או תביעה של גולש ו/או קונה כלפי החברה יהיה בבית משפט מוסמך בתל אביב .

  למידע והצעות מלאו פרטים

   למה אנחנו

   "ציפורי גן עדן" הוקמה לפני כ-12 שנים ע"י אבי אליאס, שבמהלכם השתדלנו להתפתח ולהתקדם בהתאם לצרכי חיות המחמד. אצלנו הלקוח בחשיבות עליונה, תמיד יתקבל בחיוך ובשמחה ויקבל יחס חם ואישי וישמח לחזור ולקנות וכמובן לספר לחבריו. מכל צוות "ציפורי גן עדן" - אתם מקבלים את השירות הטוב ביותר ואנחנו נהנים לתת אותו.
   סדר ונקיון מופתי
   יחס אישי ומקצועי
   שרות על הצד הטוב ביותר
   מבצע "חבר מביא חבר"
   משלוחים עד הבית
   מזון איכותי

   הרשמו לניוזלייטר שלנו והשארו מעודכנים בכל המבצעים


    דולור סיט אמט, קונסקטורר אדיפיסינג אלית קולורס מונפרד אדנדום
    שיווק וקידום אתרים באינטרנט